Ten serwis internetowy w celach statystycznych korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z tego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

zamknij

Odszkodowania – nieruchomości warszawskie

Zwroty nieruchomości

Dekret przyznawał poprzednim właścicielom możliwość zgłoszenia wniosku o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy - własności czasowej, która obecnie została zastąpiono użytkowaniem wieczystym. W wyniku zmian w polskim prawie rzeczowym od 1947 roku, właściciele mogli ubiegać się wyłącznie o prawo własności czasowej, a od 1961 roku o prawo użytkowania wieczystego. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 i 2 Dekretu dotychczasowi właściciele lub ich następcy prawni, w których posiadaniu znajdowały się grunty, względnie osoby prawa ich reprezentujące - uprawnieni byli w ciągu 6-ciu miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę do złożenia wniosku o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną. Gmina miała obowiązek uwzględniania wniosków, jeżeli korzystanie z gruntów przez dotychczasowych właścicieli dało się pogodzić z przeznaczeniem tych gruntów określonym w planie zabudowania. Poprzedni właściciele gruntów zabudowanych, którzy złożyli w terminie wnioski w trybie art. 7 w/w Dekretu pozostawali właścicielami budynków, stosownie do art. 5 Dekretu. W sytuacji, gdy dotychczasowi właściciele lub ich następcy prawni nie złożyli we właściwym terminie wniosków o przyznanie prawa do gruntu lub gdy wnioski takie zostały rozpatrzone odmownie, stosownie do treści art. 8 Dekretu, tracili również prawo własności budynków, położonych na gruncie, które przechodziło na własność Państwa.

Terminy na zgłaszanie wniosków dekretowych mijały dla poszczególnych nieruchomości warszawskich w 1948 oraz 1949 roku, gdyż pierwotnie planowano obejmowanie w posiadanie fizyczne poszczególnych placów, jednakże w efekcie od tego odstąpiono i przyjęto fikcję prawną w postaci obejmowania posiadania nieruchomości poprzez rozplakatowanie oraz ogłoszenia w organach promulgacyjnych.

Dodatkowe terminy do składania wniosków o "zwrot" odnośnie pewnych kategorii nieruchomości zostały wprowadzone na podstawie:

I)   Uchwały Nr 11 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. w sprawie oddania niektórych terenów na obszarze m.st. Warszawy w wieczyste użytkowanie (M.P. Nr 6, poz. 18).

W/w Uchwałą Rada Ministrów określiła sześciomiesięczny termin do składania wniosków o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w okresie od dnia 1 lutego 1965 r. tj. od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 lipca 1965 roku, jednakże aktualne orzecznictwo sądowo-administracyjne kwestionuje w/w uchwałę jako źródło prawa.

II) przepisu art. 82 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30 poz. 127 ze zm.).

W ustawie tej przyznano poprzednim właścicielom lub ich następcom prawnym możliwość składania wniosków o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz zwrot budynku w terminie do dnia 31 grudnia 1988 r. Niezachowanie powyższego terminu skutkowało wygaśnięciem tego prawa.

III) przepisu art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm.). Przepis ten utrzymał zasady i terminy przewidziane w wyżej powołanej ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 roku.

Do dnia dzisiejszego nie został stworzony wiarygodny i pełny wykaz wniosków dekretowych do nieruchomości warszawskich. Jedynie najbardziej miarodajnym źródłem informacji może być rejestr prowadzony przez Wojewodę Mazowieckiego, który co wykazuje doświadczenie również nie jest zupełny. W przypadku wykazania interesu prawnego można zwrócić się do Wojewody Mazowieckiego  z zapytaniem, czy dla danej nieruchomości został złożony wniosek dekretowy.

Wiele wniosków dekretowych nie zostało formalnie rozpoznanych do dnia dzisiejszego.

W przypadku terminowego złożenia wniosku dekretowego i spełnienia przesłanek z Dekretu organ ma obowiązek pozytywnego rozpoznania wniosku. Wówczas Urząd m.st. Warszawa Biuro Gospodarki Nieruchomościami wydaje decyzję administracyjną o ustanowieniu użytkowania wieczystego. W przypadku uprawomocnienia się decyzji administracyjnej jest ona podstawą zawarcia aktu notarialnego o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste i wpisania do księgi wieczystej.

Dekretowcom przysługuje również roszczenie o nieodpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Reprywatyzacja przebiega w Warszawie z wielkimi trudnościami. Odzyskiwanie nieruchomości warszawskich w naturze bywa nieraz problematyczne z uwagi na złożoną strukturę uczestników postępowania (w tym często nieustalonych spadkobierców byłych właścicieli i współwłaścicieli) a także rozporządzenia przez Skarb Państwa i m.st. Warszawa gruntami przed rozpatrzeniem wniosków dekretowych. Grunty warszawskie objęte roszczeniami byłych właścicieli coraz częściej stanowią problem także dla miasta. Z tego też względu, w debacie politycznej, proponowana jest reprywatyzacja w drodze ustawowej. Należy jednakże mieć na uwadze, że projekty takiego rozwiązania, pojawiały się na przestrzeni lat już wielokrotnie nie przeradzając się nigdy w obowiązujący akt prawny. Z tego względu prowadzenie postępowań administracyjnych i cywilnych zmierzających do zaspokojenia roszczeń dekretowych nadal pozostaje jedynym sposobem czy to na odzyskiwanie nieruchomości czy też na uzyskanie za nie odszkodowania.

 

 

Kontakt

tel.: 22 622 04 59
kom.: 608 388 334
ul. gen. J. Bema 83, p. II
01-233 Warszawa
odszkodowania@przyjazna-warszawa.pl